fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een online coach van JDV Coaching en zijn klant voor het leveren van diensten (waaronder ook eventueel het gebruik van de website: (www.jdvcoaching.nl als ook www.de40pluscoach.nl).
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen hierna te noemen, klant waarop JDV Coaching, deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele inschakeling van derden.

Contract en en voorwaarden

 • De overeenkomst tussen de klant en JDV Coaching wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen (overgenomen van bron: http://www.ikwordzzper.nl/zzp-kennisbank/gratis-te-downloaden/algemene-voorwaarden-voor-zzp-ers).
 • Nadat de klant akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de betaling heeft afgerond is het mogelijk om met het betaalde bedrag tot 30 dagen na de betaling gebruik te maken van de diensten die bij het abonnement (wanneer de abonnementsduur 1 maand is) behoren die de klant heeft gekozen.
 • Een gekozen maandabonnement wordt automatisch maandelijks verlengd en kan pas na 2 maanden middels email worden stopgezet.
 • Ook is er een mogelijkheid om een abonnement voor meerdere maanden af te nemen. Daarbij kan er tussentijd geswitcht worden tussen abonnementsvormen. Daarbij worden geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Wij verlenen geen online coaching aan mensen onder 18 jaar. Als het blijkt dat iemand toch jonger dan 18 jaar is kan het contract per direct worden stop gezet. Wij gaan er vanuit dat de klant een correcte geboortedatum opgeeft. 

Opzeggen:

 • Indien een maandabonnement is afgesloten is deze maandelijks opzegbaar op de 1e dag van de volgende maand door een e-mail te sturen naar info@jdvcoaching.nl

Verhindering

 • Afzeggen van een (online) coachingssessie kan via e-mail naar het e-mailadres van de coach, telefonisch of via een online platform waarmee klant en coach werken na overeenstemming hierover tussen coach en cliënt.

Tarieven

 • Aan de tarieven op de website van JDV Coaching en van “De 40 plus coach” kunnen geen rechten worden ontleent
 • Tarieven die worden besproken en overeengekomen zijn voor: trainingsadvies, voedingsadvies of een combinatie van voedings- en trainingsadvies dan wel leefstijladvies.Deze diensten kunnen zowel online als offline plaatsvinden. 

Betalingstermijn en regels

 • Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.
 • Zolang klant niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de klant. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso

 • JDV Coaching is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten.
 • In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 10,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 20,00.

Verschuldigdheid

 • Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de online coach bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

Bij gebruik van online coaching middels een gekozen en overeengekomen digitale omgeving:

 • De adviezen en de coaching van JDV Coaching zijn resultaatgericht. Resultaten zijn afhankelijk van de uitvoering en opvolging van de juiste adviezen en het tonen van inzet van de klant door middel van inspanningsopdrachten zowel online als offline. 
 • JDV Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de klant van door de online coach verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de online coach.
 • JDV Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, op basis van door de klant versterkte onjuiste en of onvolledige gegevens
 • JDV Coaching is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit de gekozen en overeengekomen digitale omgeving waarmee gewerkt en gecommuniceerd wordt.

Bij gebruik van de website

 • Ook stelt JDV Coaching zich niet aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door het lezen van de website (www.jdvcoaching.nl, als ook www.de40pluscoach.nl)
 • De site verstrekt informatie. Hoewel JDV Coaching constante zorg en aandacht besteedt aan de samenstelling van de site, is het mogelijk dat de informatie op de site niet volledig, niet actueel of niet juist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot de site en het gebruik van de site, wordt door JDV Coaching uitdrukkelijk afgewezen.
 • Links naar andere websites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de site en zijn niet bedoeld als aanbeveling. Het gebruik van deze links en/of verwijzingen is op eigen risico. JDV Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die vermeld worden op deze websites of informatiebronnen.
 • JDV Coaching biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van de site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site wordt door JDV Coaching uitdrukkelijk afgewezen
 • De adviezen van JDV Coaching op de website zijn educatief en dienen niet ter vervanging van advies verstrekt door artsen en andere specialisten. JDV Coaching is dan ook niet aansprakelijk voor alle voorkomende schade, voortvloeiend uit informatie en/of adviezen op de website of middels andere (digitale) communicatievormen die niet zijn overlegd met een arts of andere specialist. 

Klachten

 • Probeer klachten altijd eerst bespreekbaar te maken bij de online coach. U kunt hiervoor altijd de coach persoonlijk benaderen via de e-mail of telefonisch.
 • Ook is het mogelijk om klachten te sturen naar info@jdvcoaching.nl


Privacy en de plichten van JDV Coaching

 • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Wij handelen conform deze wet.
 • JDV Coaching geeft advies op basis van de door u gegeven informatie. Wij gaan altijd vertrouwelijk om met de informatie dat u aan ons doorgeeft.
 • Wij zijn hierin afhankelijk van de door u opgegeven informatie en wijzen u erop om alles zo correct mogelijk aan ons door te geven.

Belangrijke informatie en plichten voor de klant

 • Het gebruik van alle producten is voor eigen risico.
 • Het kan zin dat een vorige gesprek uitloopt, hiermee moet de klant rekening houden.
 • Op het forum kan er tussen klanten onderling gecommuniceerd worden. De klant stemt in geen bedreigende berichten te plaatsen of de privacy van andere gebruikers te schenden. Bij onrechtmatige informatie zal JDV Coaching een onderzoek uitvoeren en vervolgens stappen ondernemen. Bij klachten over onrechtmatige handelingen kan er een e-mail verstuurd worden naar: …
 • JDV Coaching stelt zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in het gebruik van de informatie diensten (de app) en de elektronische publicatie van de website.
 • Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, kan JDV Coaching geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de inhoud van deze site of enig andere site die aan deze site gelinkt is.
 • De gegevens op de website dienen niet te worden opgevat als een vervanging van advies van een (sport)arts of anders medisch advies.
 • Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houdt JDV Coaching zich uiteraard gaarne aanbevolen.
 • JDV Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele directe, indirecte, incidentele schade of om het even welke andere schade, die het gevolg zou zijn van, zou voortvloeien uit, of verband zou houden met het gebruik van de online coaching en de website(s) van JDV Coaching of met de onmogelijkheid deze te gebruiken met inbegrip van het gebruik van de aangeboden producten.
 • Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aaneen coach van JDV Coaching zijn versterk, heeft de coach van JDV Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten/ en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
 • De uitvoeringsdatum vangt niet eerder aan dan nadat de klant de gegevens aan JDV Coaching ter beschikking heeft gesteld.


U dient tijdens de overeengekomen periode waarin u samenwerkt met
JDV Coaching, ten alle tijde eerst een arts te raadplegen bij:

 • Ziekten van hart- of bloedvaten, beklemming of pijn op de borst
 • Uitstralende pijn op de borst
 • Uitstralende pijn tussen schouders of naar de arm
 • Hartkloppingen
 • Kortademigheid
 • Diabetes
 • Psychische- aandoeningen en/of ziekten
 • Epilepsie
 • Bloedarmoede
 • Goed- of kwaadaardige gezwellen
 • Bij twijfel over u gezondheid raadpleeg dus altijd een arts.

Intellectuele eigendomsrechten

 • JDV Coaching behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via de site aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).
 • Het is niet toegestaan informatie op site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JDV Coaching of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.
 • Men mag informatie op de site wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.
 • De klant heeft de plicht om geen informatie aan te dragen dat auteursrechtelijk beschermd is.


Wijzigingen

 • JDV Coaching heeft het recht om de diensten te wijzigen indien dit nodig is. Bij wijzigingen van de diensten zal dit gecommuniceerd worden naar de klant om nader samen in overeenstemming te komen. Indien de aard en de omvang van de overeenkomst in kwalitatief en kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit invloed hebben op het overeengekomen bedrag. JDV Coaching zal dan een nieuwe prijsopgaaf doen.
 • De informatie op de site wordt aangevuld wanneer nodig en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
 • Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de site aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van de disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

 • Op de online coachingsmodule en de webiste van JDV Coaching is het Nederlands recht van toepassing.